Privacyverklaring

BROTHER INTERNATIONAL EUROPE LIMITED (BRANCH NEDERLAND) 

PRIVACY OPMERKING 


1. INLEIDING 

Dit is de privacyverklaring voor Brother International Europe Limited (Branche Nederland) ("Brother", "wij", "ons", of "onze") . In deze Privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.  

2. WIE WE ZIJN 

Wij zijn een branche van Brother International Europe Limited dat in Nederland opereert. Het adres van onze Nederlandse branche is: Zanderij 00025, 1185ZM Amstelveen, Nederland. Brother International Europe Limited is een in Engeland en Wales geregistreerd bedrijf waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het volgende adres: Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE. Het registratienummer van het bedrijf is 00664172. Brother International Europe Limited is controller voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. 

3. DE GEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN 

Onder persoonsgegevens of persoonlijke informatie wordt verstaan iedere informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Het omvat niet de gegevens waaruit de identificeerbare elementen zijn verwijderd (anonieme gegevens). Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven, die wij als volgt hebben gegroepeerd: 

Identiteitsgegevens: omvatten naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatiegegevens (BV. titel, geboortedatum en geslacht), en alle andere informatie die u ons verstrekt; 

Contactgegevens: informatie zoals het factuuradres, het leveringsadres, het e-mailadres en telefoonnummers; 

Financiële gegevens: omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens; 

Transactiegegevens: omvatten details over betalingen aan en van u, en andere details over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht; 

Technische gegevens: informatie over bijvoorbeeld uw internet protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; 

Profielgegevens: omvatten uw gebruikersnaam en wachtwoord, door u verrichte aankopen of bestellingen, door u verrichte productbeoordelingen, feedback en reacties op enquêtes; 

Gebruiksgegevens: informatie over de manier waarop u onze website, producten en diensten gebruikt; en 

Marketing-en communicatiegegevens: omvatten uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons en onze derde partijen, en uw communicatievoorkeuren. 

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, voor een grote verscheidenheid aan doeleinden. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, aangezien deze gegevens uw identiteit niet direct of indirect onthullen. Wij kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke websitefunctie, of om statistieken te verzamelen over de producten die wij via onze website verkopen. Wanneer wij geaggregeerde gegevens verzamelen, verwerken wij geen persoonsgegevens van u waaruit uw identiteit direct of indirect kan worden afgeleid.  

Wij verzamelen geen speciale categorieën persoonsgegevens over u (dit omvat gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, lidmaatschap van een vakbond, informatie over uw gezondheid, en genetische en biometrische gegevens). Evenmin verzamelen wij informatie over strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. 

Als u geen persoonsgegevens verstrekt 

Identiteitsgegevens, Contactgegevens en Financiële gegevens zijn noodzakelijk om transacties te voltooien en de producten aan uw adres te leveren. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst die wij met u hebben of trachten te sluiten, mogelijk niet uitvoeren (wij kunnen bijvoorbeeld de verkoop niet voltooien of de levering niet verzenden). In dit geval kan het zijn dat wij een productbestelling of dienst die u met ons bent overeengekomen moeten annuleren, wij zullen u informeren als hiervan sprake is.  

 

4. HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD? 

Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen: 

u kunt ons uw Identiteits-, Contact- en Financiële gegevens verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonlijke gegevens die u verstrekt wanneer u: 

onze producten aanschaft; 

een account aanmaakt op onze website; 

marketingmateriaal van ons aanvraagt; 

u deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of 

u contact met ons opneemt of feedback geeft.  

tijdens uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch Technische gegevens over uw apparatuur, surfacties en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën. Zie ons cookiebeleid voor meer details. 

we kunnen Technische gegevens verkrijgen:  

door uw activiteit op onze website te analyseren via het gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën; 

via andere bedrijven in onze groep, waaronder Brother Industries Limited, die gegevens verzamelen over uw gebruik van Brother-apparaten. Voor meer informatie, zie  

5. HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken op een rechtmatige en transparante manier. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden en op basis van de rechtsgronden die in de onderstaande tabel zijn opgenomen: 

Inschrijvingen van nieuwe klanten 

Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het rechtmatige belang

Type de données

 Doel / Activiteit

 Soort gegevens

 Rechtmatige grondslag voor de verwerking, met inbegrip van de grondslag van het rechtmatige belang   
 Inschrijvingen van nieuwe klanten  Identiteit; Contact  Uitvoeren van een overeenkomst. 
Aankoop en levering van producten, met inbegrip van het opnemen en afhandelen van bestellingen, de levering van producten aan u en de communicatie met u over uw bestelling    Identiteit; Contact; Financieel; Transactie; Marketing en Communicatie Uitvoeren van een overeenkomst. 
Om onze relatie met u te beheren, met inbegrip van het u op de hoogte brengen van wijzigingen aan onze voorwaarden of Privacyverklaring en u te vragen een beoordeling achter te laten of deel te nemen aan een enquête   Identiteit; Contact; Profiel; Marketing en Communicatie  Uitvoering van een overeenkomst. 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens bij te houden en te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken). 
Om u te voorzien van product- en garantieondersteuning, of klantenservice  Identiteit; Contact; Transactie; Technisch; Profiel; Gebruik  Uitvoering van een overeenkomst 
Om ons bedrijf en onze website te beheren en te beschermen, met inbegrip van het bijhouden van gegevens, het oplossen van klachten en het beheer van onze zakelijke relaties en mogelijkheden  Identiteit; Contact; Technisch 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (voor het beheer van ons bedrijf, het verlenen van administratieve en IT-diensten, netwerkbeveiliging, fraudepreventie en in het kader van een bedrijfsreorganisatie of groepsherstructurering). 

Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Om u relevante website-inhoud en advertenties aan te bieden en de doeltreffendheid te meten of te begrijpen van de advertenties die wij u aanbieden  Identiteit; Contact; Profiel; Gebruik; Marketing en Communicatie; Technisch  

De toestemming die u geeft. 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om te bestuderen hoe klanten onze producten/diensten gebruiken, om ze te ontwikkelen, om ons bedrijf te laten groeien en om onze marketingstrategie te bepalen). 

 

Om data-analyse te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantenrelaties en ervaringen te verbeteren  Technisch; Gebruik 

De toestemming die u geeft. 

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om soorten klanten voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om onze activiteiten te ontwikkelen en om onze marketingstrategie te bepalen). 

 

Om u suggesties en aanbevelingen te doen over goederen of diensten die u zouden kunnen interesseren, promotionele verkoop, of speciale aanbiedingen door het verzenden van marketingcommunicatie.   Identiteit; Contact; Technisch; Gebruik; Profiel; Marketing en Communicatie 

Wanneer u ervoor kiest marketingberichten te ontvangen, zullen wij u deze toesturen.  

Wanneer toestemming niet vereist is (omdat u een bestaande klant bent die eerder een soortgelijk product van ons heeft gekocht), kunnen wij u marketingberichten sturen op basis van ons legitieme belang (ons bedrijf promoten en u aanbiedingen doen voor soortgelijke diensten en producten). 

Wij zullen in al onze e-mailberichten een link opnemen zodat u zich kan afmelden, waarna u geen verdere berichten meer zult ontvangen. U kunt dit ook doen door in te loggen op onze website en relevante vakjes aan of uit te vinken om uw marketingvoorkeuren aan te passen, of door op elk moment contact met ons op te nemen. 

Voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken in vermoedelijke of daadwerkelijke gerechtelijke procedures  Identiteit; Contact; Transactie; Profiel 

 

Noodzakelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Om alle gevraagde informatie te verstrekken aan de fiscale, regelgevende, anti-witwas- of andere relevante autoriteiten of overheidsinstanties, indien dit vereist is, alsmede elke verwerking van uw persoonsgegevens in verband met specifieke wetgeving, wettelijke gedragscodes en andere wettelijke of belastinggerelateerde verplichtingen. 

 

Identiteit; Contact; Transactie; Profiel  Noodzakelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij uw persoonsgegevens voor een ander doeleinden willen gebruiken, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en de rechtsgrondslag toelichten op grond waarvan wij dat kunnen doen. 

 

6. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de in de bovenstaande tabel genoemde doeleinden delen met de volgende partijen: 

externe dienstverleners en leveranciers die namens ons optreden en die diensten verlenen zoals websitehosting, gegevensanalyse, bijstand op het gebied van informatietechnologie, enquêtetools, afdrukken van etiketten, verzending van producten (met inbegrip van traceringsdiensten) en betalingsverwerking; 

filialen, dochterondernemingen of andere leden van de Brother-groep; 

regelgevende instanties, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, met het oog op onder meer, maar niet beperkt tot, het reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties, het meewerken aan wetshandhavingsonderzoeken en wederzijdse bijstand, of na ontvangst van een rechterlijk bevel; en 

partijen met inbegrip van potentiële of feitelijke kopers of verkopers in geval van een fusie, overname of andere reorganisatie of verkoop of vervreemding van het geheel of een deel van onze activiteiten en/of activa. 

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en dat zij deze behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonsgegevens te verwerken voor gespecificeerde doeleinden en in overeenstemming met onze instructies. 

7. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS BUITEN UW LAND 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere leden van onze groep of aan onze leveranciers die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn. Dit omvat ook de overdracht aan Brother Industries Limited in Japan.  

Wanneer wij persoonsgegevens naar het buitenland verzenden, doen wij dat met adequate waarborgen. Dit omvat standaardcontractbepalingen die zijn goedgekeurd voor gebruik door de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk of Europa (al naargelang van toepassing), eventueel aangevuld met aanvullende maatregelen. Wij kunnen ook andere passende waarborgen gebruiken, zoals besluiten inzake adequaatheid, om de doorgifte van persoonsgegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte ("EER") naar andere landen toe te staan, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. 

8. GEGEVENSBEVEILIGING 


Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze worden gebruikt of toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Bovendien beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn van dusdanige gegevens. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen in onze opdracht verwerken en zij zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.  

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoedelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en elke relevante autoriteit op de hoogte brengen van een inbreuk indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, in overeenstemming met ons bewaarbeleid en de wettelijke bewaarvoorschriften. 

In het bijzonder bewaren wij uw gegevens voor de duur van de zakenrelatie met u en voor een periode daarna om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld voor de boekhouding), om de gegevens te analyseren voor onze eigen activiteiten en voor historische en archiveringsdoeleinden van de klantrelatie. 

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij uw persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na intrekking van de toestemming wissen (behoudens eventuele wettelijke, regelgevende of andere vereisten om die gegevens te bewaren). 

10. UW WETTELIJKE RECHTEN 

In bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u als volgt kan gebruiken: 

indien u toegang wenst tot uw persoonsgegevens of deze wenst te corrigeren, bij te werken of te laten schrappen; 

u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer die verwerking op legitieme belangen is gebaseerd, ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of om portabiliteit van uw persoonsgegevens te verzoeken; 

indien wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wij hebben uitgevoerd voordat u uw toestemming introk, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere rechtmatige verwerkingsgronden dan toestemming; en 

u hebt het recht om op elk moment een klacht in te dienen bij de autoriteiten die toezicht houden op Brother International Europe Limited, de relevante autoriteiten zijn in de onderstaande tabel opgenomen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit met een klacht over de manier waarop wij uw gegevens verwerken of gebruiken. Links naar de websites van de autoriteiten vindt u hier. 

 

 

Region

Authorité 

Wanneer

UK Information Commissioner’s Office (ICO) Als u inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk of goederen of diensten hebt gekocht van onze website in het Verenigd Koninkrijk.  
EU Autoriteit Persoonsgegevens  Als u in de EU woont of goederen of diensten hebt gekocht van een van onze lokale websites. 


U kunt uw rechten ten allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via de Contactgegevens die u hieronder in deze Privacyverklaring vindt.  

Wij beantwoorden alle verzoeken die wij van gebruikers ontvangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij kunnen u vragen om een identiteitsbewijs te verstrekken voordat wij bovenstaande verzoeken kunnen beantwoorden. In sommige gevallen kunnen wij verzoeken om bepaalde redenen afwijzen (bijvoorbeeld als het verzoek onwettig is of als het verzoek inbreuk kan maken op handelsgeheimen of intellectuele eigendom of de privacy van een andere persoon). De reden voor afwijzing van het verzoek zal binnen een maand nadat het verzoek is gedaan, worden meegedeeld. 

U hoeft geen vergoeding te betalen voor de toegang tot uw persoonsgegevens (of voor de uitoefening van een van de andere rechten). Wij kunnen echter een redelijke vergoeding vragen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of buitensporig is. 

Wij proberen alle legitieme verzoeken binnen een kalendermaand te beantwoorden. Soms kan het langer dan een kalendermaand duren als uw verzoek bijzonder ingewikkeld is of als u een aantal verzoeken hebt ingediend. Wij streven u in dusdanige gevallen op de hoogte te houden van relevant ontwikkelingen.  

11. COOKIES 

Tijdens uw interactie met onze website verzamelen wij automatisch Technische Gegevens over uw apparatuur, surfacties en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies en andere soortgelijke technologieën. [Wij kunnen ook Technische Gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die gebruik maken van onze cookies. ]  

U kunt ons cookiebeleid raadplegen, hier staat verder uitgelegd hoe we cookies gebruiken en hoe u het gebruik ervan beter kunt controleren via uw browser en andere hulpmiddelen.  COOKIEBELEID 

12. CONTACT OPNEMEN 

Als u vragen hebt over uw privacy en rechten, kunt u contact met ons opnemen: 

E-mail privacy@brother.nl 

Post: Data Protection Manager, Brother International Europe Limited, Brother House, 1 Tame Street, Manchester M34 5JE.

13. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Indien wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij onze bijgewerkte Privacyverklaring bekendmaken met een notitie waarin onze wijzigingen en de data waarop wij ze hebben aangebracht, worden vermeld. 

[DATUM] 

[VOEG EVENTUELE NOTA'S VAN WIJZIGINGEN EN DATA IN].