Gebruiksvoorwaarden

BROTHER 

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE 

Introductie: op deze pagina vindt u informatie over wie wij zijn en de wettelijke voorwaarden ("Voorwaarden") waaronder u toegang hebt tot en gebruik mag maken van onze website,

Deze Voorwaarden beschrijven wie wij zijn, de voorwaarden waaronder u Onze Site kan bezoeken, de manieren waarop u Onze Site mag (en niet mag) gebruiken en belangrijke disclaimers en beperkingen op onze aansprakelijkheid die van toepassing zijn wanneer u Onze Site bezoekt.  

Toepassing van de Voorwaarden wij vragen u deze Voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u Onze Site begint te gebruiken. Door Onze Site te gebruiken, geeft u aan dat u deze Voorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u Onze Site niet verder te gebruiken. 

Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden af te drukken zodat u deze later kan raadplegen.  

 
Onze Site is beschikbaar voor gebruik door zowel consumenten als zakelijke gebruikers. Indien enig deel van deze Voorwaarden alleen betrekking heeft op consumenten of zakelijke klanten, dan vermelden wij dit duidelijk hieronder. U bent een consument als u Onze Site gebruikt voor hoofdzakelijk persoonlijk gebruik en niet voor gebruik in uitoefening van beroep of bedrijf. 

 
Andere Voorwaarden die toepasselijk kunnen zijn. Deze Voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van Onze Site: 

Ons Privacybeleid. Hierin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken wanneer u Onze Site bezoekt. 

Ons cookiebeleid. Dit bevat info over de cookies op Onze Site.

Ons Recensiebeleid. Hierin staan de voorwaarden voor het indienen van productrecensies op Onze Site.  

Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op producten of diensten die wij te koop aanbieden. Voor deze producten en diensten gelden afzonderlijke voorwaarde die bij het desbetreffende product of de desbetreffende dienst worden aangeboden. 

Aankoop van producten op Onze Site. Als u producten van Onze Site koopt, zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing op deze verkoop. 

Aankoop van EcoPro abonnementsplannen. Als u EcoPro abonnement op Onze Site afsluit, zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden voor EcoPro printabonnement  van toepassing. 

 
1. INFORMATIE OVER ONS EN HOE U CONTACT MET ONS KAN OPNEMEN 

Wie zijn we. Wij zijn een filiaal van Brother International Europe Limited dat in Nederland actief is. Het adres van ons verkoopkantoor is Industrieterrein Legmeer, Zanderij 25,1185 ZM Amstelveen. Ons geregistreerde BTW-nummer is NL863205604B01. Brother International Europe Limited is een in Engeland en Wales geregistreerde onderneming met statutaire zetel te Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester, M34 5JE. Het registratienummer van de onderneming is 00664172.  

 U kunt contact met ons opnemen door contact op te nemen met onze klantenservice.

2. TOEGANG TOT ONZE SITE 

Beschikbaarheid Website. De toegang tot Onze Site is gratis. Wij garanderen niet dat Onze Site, of de inhoud ervan, altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal werken. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van Onze Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of in te trekken zonder voorafgaande kennisgeving, om zakelijke of operationele redenen. Wij zullen proberen het op Onze Site binnen een redelijke termijn aan te geven als er sprake is van geplande opschorting of intrekking.  

Aanvaardbaar gebruik. Wanneer u Onze Site gebruikt, moet u zich houden aan de bepalingen van deze Voorwaarden. U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot Onze Site op de hoogte zijn van deze Voorwaarden en dat zij deze naleven. Wij kunnen uw toegang tot sommige of alle van Onze Site beperken of opschorten wanneer u deze Voorwaarden hebt geschonden of dergelijke maatregelen nemen die wij passend achten (zoals beschreven in paragrafen 7 en 8 van deze Voorwaarden). 

U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om u toegang te verschaffen tot Onze Site. 

3. GEBRUIKERS VAN BUITEN NEDERLAND 

Deze Voorwaarden hebben betrekking op onze Nederlandse website, welke gericht is op inwoners van Nederland. Hoewel u op andere locaties toegang hebt tot onze Britse website, verklaren wij niet dat de inhoud die op of via Onze Site beschikbaar is, geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties. 

Als u niet in Nederland woont en toegang wilt tot de relevante website voor uw gebied en/of taal, raadpleeg dan ons wereldwijde adresboek op [insert contact page hyperlink] of neem contact op met onze klantenservice. en zij zullen u naar de relevante website voor uw gebied kunnen verwijzen. 

4. WIJZIGINGEN VAN ONZE SITE EN DEZE VOORWAARDEN 

Aanpassingen aan Onze Site. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van Onze Site ten allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op Onze Site bij te werken. 

Wijzigingen van deze Voorwaarden. Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan u herzien door deze Voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht wanneer zij op Onze Site worden geplaatst en u gebruik blijft maken van Onze Site nadat dergelijke wijzigingen zijn geplaatst, uw gebruik wordt beschouwd als aanvaarding van dergelijke wijzigingen. 

Wij raden aan om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te raadplegen en telkens wanneer u Onze Site wenst te gebruiken en kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen of hebben aangebracht, aangezien deze vanaf het moment van publicatie van kracht zijn en bindend voor u zijn. [Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op [Date][de volgende aanpassingen zijn gemaakt [details of clause].]]  

5. AANSPRAKELIJKHEID INHOUD 

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie beschikbaar gesteld op Onze Site niet accuraat, volledig of actueel is. Commentaar en ander materiaal dat op Onze Site ter beschikking wordt gesteld, is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verschaffen en is niet bedoeld als advies waarop kan worden vertrouwd. Wij wijzen derhalve alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af die voortvloeit uit het vertrouwen op dergelijk materiaal door een bezoeker aan Onze Site, of door iemand die op de hoogte kan worden gesteld van de inhoud ervan. 

6. ACCOUNT VOORWAARDEN 

Het veilig houden van uw gegevens als u ervoor kiest om een account op Onze Site aan te maken, moet u ervoor zorgen dat alle inloggegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, vertrouwelijk blijven en niet aan derden worden bekendgemaakt. 

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een gebruikers-ID en wachtwoord uit te schakelen, indien u naar onze redelijke mening enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden waarnaar daarin wordt verwezen, niet hebt nageleefd. 

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiegegevens voor uw account kent, breng ons dan alstublieft onmiddellijk op de hoogte te brengen via webmaster@brother.nl

7. VIRUSEN, HACKEN EN ACCEPTABEL GEBRUIK 

Veiligheid van Onze Site. Wij garanderen niet dat Onze Site veilig of vrij van bugs of virussen is, en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van Onze Site of het downloaden door u van materiaal dat op de Site is geplaatst, of op een website die eraan gekoppeld is. 

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op Onze Site of het door u downloaden van inhoud of andere materialen van Onze Site. U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot Onze Site. U dient uw eigen virusbeschermingssoftware te gebruiken. 

Misbruik van Onze Site. U mag Onze Site niet misbruiken door opzettelijk virussen, trojaanse paarden, wormen, keystroke loggers, spyware, adware, logische bommen of andere inhoud of computercode te introduceren die kwaadaardig of technologisch schadelijk is, inclusief wanneer deze ontworpen is om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden. 

Verboden activiteiten. U zult niet: (i) deelnemen aan "spidering", "data scraping", het verzamelen van e-mailadressen, draadloze adressen of andere contact- of persoonlijke informatie, of enig ander automatisch middel om toegang te krijgen tot, in te loggen op of te registreren op Onze Site of voor diensten of functies die worden aangeboden op of via Onze Site, of het verkrijgen van lijsten van gebruikers of het verkrijgen van of toegang tot andere informatie of functies op, vanaf of via Onze Site met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie die zich bevindt op een server of database verbonden met Onze Site; (ii) op enigerlei wijze ongeautoriseerde toegang te verkrijgen of trachten te verkrijgen tot computersystemen, materialen, informatie of diensten die op of via Onze Site beschikbaar worden gesteld; (iii) Onze Site op enigerlei wijze te gebruiken met de bedoeling Onze Site te onderbreken, beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, inclusief, zonder beperking, het verzenden van massaal ongevraagde berichten of het "overspoelen" van servers met verzoeken; (iv) Onze Site of de functies van Onze Site te gebruiken in strijd met ons intellectueel eigendom of andere eigendomsrechten of wettelijke rechten van een derde; of (v) Onze Site te gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving. 

U mag Onze Site niet gebruiken: 

op een wijze die in strijd is met enige toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving; 

op enigerlei wijze die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of gevolg heeft; 

met het doel minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen of trachten te berokkenen; 

het verzenden, bewust ontvangen, uploaden, downloaden, gebruiken of hergebruiken van materiaal dat niet voldoet aan de inhoudsnormen die wij met u kunnen delen of die wij van tijd tot tijd op Onze Site publiceren; of 

ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke reclame (spam) te verzenden of te doen verzenden. 

Onwettig of verboden toegang. U mag zich niet ongeoorloofd toegang verschaffen tot, interfereren met, schade toebrengen aan of verstoren van Onze Site of een deel ervan, de server waarop Onze Site is opgeslagen of enige server, computer of database verbonden met Onze Site, enige apparatuur waarop Onze Site is opgeslagen, en software gebruikt voor de levering van Onze Site, of enige apparatuur of netwerk of software die eigendom is van of gebruikt wordt door een derde partij in verband met Onze Site. U mag Onze Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. 

Reverse engineering is niet toegestaan. U mag niet proberen (of iemand anders aanmoedigen of steunen om te proberen) Onze Site en/of de inhoud ervan te omzeilen, te onderwerpen aan reverse engineering, te ontcijferen of anderszins te wijzigen of te verstoren, of er ongeoorloofd gebruik van te maken. U stemt ermee in dat u Onze Site niet zult gebruiken op een manier die Onze Site zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten, of die het gebruik van Onze Site door een andere partij zou kunnen verstoren. U mag geen materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk openbaar beschikbaar zijn gesteld of via Onze Site worden aangeboden. 

U mag Onze Site alleen gebruiken voor legale doeleinden.  

8. PRODUCTBEOORDELINGEN EN INHOUDSNORMEN  

Onze Site biedt gebruikers de mogelijkheid om productrecensies te plaatsen. Wij zullen ons best doen om de mogelijke risico's voor andere gebruikers van op Onze Site geplaatste reviews te beoordelen, en wij zullen in elk geval beslissen of het gepast is om moderatie toe te passen (inclusief welk soort moderatie te gebruiken) in het licht van die risico's. Wij zijn echter niet verplicht om toezicht te houden op de recensies die op Onze Site worden geplaatst of om deze te controleren of te modereren, en wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor verlies of schade die voortvloeit uit recensies die op Onze Site worden geplaatst in strijd met onze inhoudsnormen, ongeacht of deze recensies al dan niet worden gemodereerd. 

Alvorens een recensie op Onze Site te plaatsen, dient u akkoord te gaan met ons Recensiebeleid (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) waarin onze inhoudsnormen voor recensies worden uiteengezet. Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op alle en beoordelingen die op Onze Site worden geplaatst, en moeten zowel naar de geest als naar de letter worden nageleefd. Wij hebben het recht om elke post die u op Onze Site plaatst te verwijderen indien, naar onze mening, uw post niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons Recensiebeleid. U garandeert dat een dergelijke door u geplaatste recensie voldoet aan onze inhoudsnormen, en u bent aansprakelijk jegens ons en vrijwaart ons voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor elk verlies of elke schade die wij lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie. 

Alle inhoud die u naar Onze Site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar u bent verplicht om ons een beperkte licentie te verlenen om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om die inhoud te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u ons in licentie geeft, worden beschreven in ons Recensiebeleid. 

Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u op Onze Site geplaatste of geüploade inhoud een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy, en zullen dit doen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons privacybeleid raadplegen.

9. OPSCHORTING EN BEËINDIGING 

Beëindiging van rechten. Wanneer een inbreuk op deze Voorwaarden heeft plaatsgevonden, zal uw recht om Onze Site te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd op tijdelijke of permanente basis (naar onze keuze), en kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten. 

Overige acties. Het niet naleven van één van de verbodsbepalingen in paragraaf 7, 8 en ons Recensiebeleid vormt een wezenlijke inbreuk op deze Voorwaarden, op basis waarvan het u is toegestaan Onze Site te gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of één van de volgende acties ondernemen, naast het intrekken van uw recht om Onze Site te gebruiken: 

onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enige bijdrage of materiaal dat door u naar Onze Site is geüpload; 

het geven van een waarschuwing richting u; 

gerechtelijke stappen tegen u voor de terugbetaling van alle kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) die het gevolg zijn van de inbreuk; 

verdere juridische stappen tegen u; of 

openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties indien wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van deze Voorwaarden. De in deze Voorwaarden beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten, voor zover de wet dit toestaat. 

10. LINKEN NAAR ONZE SITE 

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of steun van onze kant suggereert waar die niet bestaat. 

U mag geen link plaatsen vanaf een website die geen eigendom van u is. De website vanwaar u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan alle inhoudsnormen die wij met u delen of die wij van tijd tot tijd op Onze Site publiceren. 

Onze Site mag niet worden weergegeven op een andere site, noch mag u een link maken naar een ander deel van Onze Site dan de homepage.  

Wij behouden ons het recht voor de toestemming tot koppeling zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.  

Indien u gebruik wenst te maken van materiaal op Onze Site anders dan hierboven uiteengezet, stuur dan een bericht naar: webmaster@brother.nl.

11. LINKS OP ONZE SITE 

Waar Onze Site links bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden (zoals onze voorraadhouders en wederverkopers), worden deze links uitsluitend weergegeven om algemene informatie aan te beiden. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites of bronnen en aanvaarden geen verantwoordelijkheid daarvoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik daarvan. 

12. INTELECTUEEL EIGENDOM 

Onze Rechten. Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd, met inbegrip van alle tekst, grafische voorstellingen, foto's, audio, video, logo's, artwork, gegevens, computercode en ander materiaal dat op onze website staat of wordt weergegeven, evenals de look & feel en het ontwerp van onze website en de organisatie van de inhoud op onze website. Handelsmerken, logo's en servicemerken die op onze website worden weergegeven, zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Brother International Europe Limited, haar licentiegevers of inhoudleveranciers, of derden. 

Uw Rechten. Niets op Onze Site mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of recht om enig intellectueel eigendom dat op Onze Site wordt weergegeven, te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, behalve zoals hierin anders is beschreven. 

Geen commercieel gebruik. U mag geen enkel deel van de inhoud en/of materialen op Onze Site gebruiken voor commerciële doeleinden zonder hiervoor een licentie van ons te hebben verkregen of onze Licentiegevers. Dit belet u niet om de aandacht van anderen binnen uw organisatie te vestigen op materiaal dat op Onze Site is geplaatst (te allen tijde met inachtneming van deze Voorwaarden). 

Toegestaan Gebruik. Onder voorbehoud van deze Voorwaarden mag u één kopie afdrukken en uittreksels downloaden van pagina's van Onze Site voor uw persoonlijke raadpleging. Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als de auteurs van materiaal op Onze Site moet altijd worden erkend. 

Geen Aanpassingen. U mag de papieren of digitale kopieën van de inhoud die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of grafische elementen gebruiken los van de begeleidende tekst. 

Inbreuk op deze voorwaarden. Indien u enig deel van Onze Site afdrukt, kopieert of downloadt, of wijzigt in strijd met deze Voorwaarden, zal uw recht om Onze Site te gebruiken onmiddellijk eindigen en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, terugsturen of vernietigen. 

13. ONZE AANSPRAKELIJKHEID 

Alle gebruikers: 

Onderwerpen waar wij onze aansprakelijkheid niet uitsluiten Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: (a) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; (b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (c) elke andere zaak met betrekking tot welke wij onze aansprakelijkheid niet mogen uitsluiten of beperken onder de toepasselijke wetgeving. 

Verplichtingen in verband met de aankoop van producten. Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zullen van toepassing zijn op aansprakelijkheid die ontstaat als gevolg van uw aankoop van producten of EcoPro abonnementen van ons. Zie de voorwaarden van uw verkoopovereenkomst voor meer details. 

Als u een zakelijke gebruiker bent: 

Wij sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op Onze Site of de inhoud ervan. 

Onder voorbehoud van de aansprakelijkheidsbepalingen die van toepassing zijn op alle gebruikers zoals uiteengezet in deze paragraaf en de vereisten van de toepasselijke wetgeving, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies of schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, voortvloeiend uit of in verband met: 

het gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, Onze Site; 

gebruik van of vertrouwen op enige inhoud weergegeven op Onze Site; 

In het bijzonder zullen wij niet aansprakelijk zijn voor; 

verlies van winst, verkoop, zaken, of inkomsten; 

bedrijfsonderbreking; 

verlies van verwachte besparingen; 

verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of 

enige indirecte of gevolgschade of -verlies. 

Als u een consument bent: 

Aansprakelijkheid voor zakelijk gebruik. Wij stellen Onze Site aan u ter beschikking voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in Onze Site niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van zakelijke kansen. 

Aansprakelijkheid voor onvoorziene verliezen. Onder voorbehoud van de aansprakelijkheidsbepalingen die van toepassing zijn op alle gebruikers zoals uiteengezet in deze paragraaf, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs te voorzien is, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van Onze Site door een gebruiker of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van Onze Site, alle websites die eraan gekoppeld zijn en alle materialen die erop geplaatst zijn. 

Digitale inhoud. Als defecte digitale inhoud die wij hebben geleverd, schade toebrengt aan een apparaat of digitale inhoud dat aan u toebehoort en dit is veroorzaakt doordat wij hebben nagelaten redelijke zorg en vakmanschap te betrachten, zullen wij de schade herstellen of u een schadevergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen voorkomen door ons advies op te volgen om een gratis update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u onze specificaties of installatie-instructies niet correct hebt opgevolgd of niet hebt voldaan aan de door ons geadviseerde minimale systeemvereisten. 

14. INFORMATIE OVER U EN UW BEZOEKEN AAN ONZE SITE 

Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals uiteengezet in ons Privacybeleid 

In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens zoals gedefinieerd onder de Europese Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) of zoals gedefinieerd onder relevante lokale wetgeving, zullen wij ons inspannen om u zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een dergelijke inbreuk. Wij zullen u voorzien van relevante informatie met betrekking tot de inbreuk zoals vereist onder de lokale privacywetgeving en Verordening (EU) 2015/579. 

15. SCHADELOOSSTELLING 

Als u een zakelijke gebruiker bent, gaat u ermee akkoord ons, onze gelieerde ondernemingen en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die op enigerlei wijze voortvloeien uit (i) uw gebruik van Onze Site; (ii) uw plaatsing of verzending van inhoud of ander materiaal via Onze Site, of (iii) uw inbreuk op of schending van de wet of van deze Voorwaarden. 

Wij behouden ons het recht voor om, op onze eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle op ons te nemen van elke zaak die anderszins onderworpen is aan schadeloosstelling door u, en in een dergelijk geval gaat u ermee akkoord om samen te werken met onze verdediging van een dergelijke claim. 

16. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN 

Overdracht. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden naar eigen goeddunken toewijzen of overdragen aan een derde partij. Wij zullen trachten u op de hoogte te brengen indien dit gebeurt. 

Rechten derde partijen. Deze Voorwaarden zijn tussen u en ons. Geen derde partij zal het recht hebben om een van deze Voorwaarden af te dwingen, hetzij onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 of enige toepasselijke lokale wetgeving. 

Scheidbaarheid. Elk van de paragrafen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Indien een rechtbank of relevante autoriteit besluit dat een van deze paragrafen onwettig of ongeldig is, komen u en wij niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals weergegeven in de betreffende paragraaf, en blijven de overige paragrafen volledig van kracht. 

Verklaring van afstand. Onze vertraging of ons verzuim om enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dusdanig recht tot uitoefening van rechten die ons toekomen.  

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht voor consumenten. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. In het geval van een geschil dat de partijen niet in der minne kunnen schikken, is de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland, het exclusieve forum. 

Jurisdictie en toepasselijk recht voor zakelijke klanten. Elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband met een contract tussen ons of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht. In het geval van een geschil dat de partijen niet in der minne kunnen schikken, is het exclusieve forum de bevoegde rechtbank van Amsterdam, Nederland. 

17. CONTACTGEGEVENS 

Als u zich zorgen maakt over materiaal dat op Onze Site verschijnt, kunt u contact opnemen met webmaster@brother.nl. U kunt daarnaast ook contact opnemen met onze support afdeling.
[DATE]